اتیمولوژی کِشمش

اتیمولوژی کِشمش
واژۀ کِشمش را ترکی دانسته، ولی اتیمولوژی آن را نا معلوم اعلام داشته اند. به نظر می رسد آن خلاصه شدۀ واژۀ مرکب کیش (زمستان) و یئمیش (میوۀ خشک شده) باشد. در مجموع یعنی میوۀ خشک شده برای زمستان. میوژ یا موزۀ کُردی-لُری می تواند همان میوۀ زمستانی (میو-زیاو) باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.