ارتباط آشّور (خندان، خدای ملی آشوریان) و نبو (بشارت دهنده) با اژی دهاک (ضّحاک) و زرتشت بابلی کیمیاگران

ارتباط آشّور (خندان، خدای ملی آشوریان) و نبو (بشارت دهنده) با اژی دهاک (ضّحاک) و زرتشت بابلی کیمیاگران
در تمدن آشّور اژدها و مار اهمیت ویژه‌ای داشته اند. در این تمدن، نقش‌برجسته‌هایی مشاهده می‌شود که در آن آشّور (Asshur)، خدای بزرگ آشوریان که با مردوک بابلی مطابقت داده میشده، و نبو (Nabo)، یکی دیگر از خدایان این مردمان، سوار بر پشت اژدرمارانی نشان داده شده‌اند (بلک، ۱۳۸۵: ۷۲). زرتشت بابلی کیمیاگران هم در رابطه با اژدر مار تصویر شده است. زرتوشترا (دارندۀ بشارت زرین, زرتشت) ترجمۀ نام نبو (اعلان کنندۀ [خبر خوش]، نبی) و لقب رهبران روحانی بوده، بعداً به سپیتاک سپیتمان (گائوماته بردیه، گوتمه بودا) اطلاق شده است.
نامهای ارمائیل (خدای نگهدار بازماندگان ویرانی) و کُرمائیل (خدای نگهدار اژدر مار) در شاهنامه در اساس مربوط به این خدایان و سمبلهای اژدر مار ایشان به نظر می رسند:
अर्म Arma.—[masculine] [plural] rubbish, remnants, ruins.
कूर्म m. kUrma name of a serpent or kAdraveya king
Kan vara en bild av monument
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.