معنی نامهای کوه سهند و سبلان

معنی نامهای کوه سهند و سبلان
در اوستا و کتب پهلوی نام کوه سهند (دارای سرما، به تلفظ محلی، سَهَت) به صورت اسنوند (اش-سئنَ- ونت، دارای سرمای شدید) ذکر شده است. در کُردی سهو-لان به معنی یخچال طبیعی و سهند (سهین-وند) به معنی کنایه از سرمای شدید است:
शीत adj. sahita (sahinta) cold
शीयते{श्यै} verb pass. shiyate[zyai, shyai] freeze
ash-zaena-vant: very cold
نام اوستایی کوه سبلان (سَوَلان= محل سود)، یعنی هئو کئیریه (هوکر) با توجه به چشمه سرئین (زیبا) آن که منسوب به الهه ناهید بوده، به معنی خوب کنش است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.