معنی نام اردیبهشت (اشه وهیشتَ)

معنی نام اردیبهشت (اشه وهیشتَ)
استاد پورداود نام اردیبهشت را به معنی بهترین راستی گرفته است که در وجه دین و قانون است. ولی اگر آن را به معنی بهترین بهره و فراوانی بگیریم، نشانگر پر بهره ترین ماه سال در طبیعت خواهد بود که مناسب ماه اردیبهشت است. اَشَ و اَرِد در زبان اوستایی به معنی فراوانی و بهره آمده اند.
معانی ارد (ارت) و اشه در سنسکریت:
نام ایزد ایرانی اَرد به صورت ارتهه به معنی ثروت و به صورت اردهه به معنی عدالت است:
अर्थ m. artha wealth
अर्ध n. ardha to give or leave to anybody an equal share of
استاد پورداود ارد (ارت) را به واژۀ سنسکریتی رته ارجاع داده است که به معانی راستی و ثروت و قانون خدایگانی است و اشه اوستایی را صورتی از آن دانسته اند:
ऋत adj. Rta true
ऋत n. Rta indeed
ऋत n. Rta sincerely
ऋत n. Rta truly
ऋत n. Rta wealth
ऋत n. Rta divine law
واژۀ اشه را که صورت معادل ارد (ارت، راستی و عدالت و ثروت) گرفته شده است همچنین می توان به معانی لذت و آرامش گرفت:
आशय m. Ashaya property
आशय m. Ashaya fortune
आशय m. Ashaya pleasure
आशय m. Ashaya resting-place
واژۀ آرد که شباهتی ظاهری به واژۀ ارد دارد به معنی سخت فشار داده شده است:
आर्द adj. Arda tormenting exceedingly
आर्द adj. Arda pressing hard
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.