نام برخی از نواحی کاشان در یک کتیبۀ آشوری

نام برخی از نواحی کاشان در یک کتیبۀ آشوری
در یک کتیبۀ مربوط به لشکرکشی آشوریان به ماد از نواحی بیت ساگبات (دژ سنگی، کاشان)، سیلخازی (صخرۀ با شکوه، سیالک)، روآ، اوشکاکان، شیکراکی (خانۀ واقع در قلّه) و سرزمین طلا نام برده شده اند، این چهار ناحیۀ اخیر کدام مناطق کنونی هستند؟
روآ (با شکوه) با شهرک راوند نزدیک کاشان، اوشکاکان (محل چشمۀ مطلوب) با اسحاق آباد، شیکراکی (خانۀ واقع در قلّه) با نیاسر (در جهت بالا) و سرزمین طلا با مشهد اردهال (محل استراحت محترم) مطابقت دارند:
शिला f. shilA rock
काशि f. kAshi splendid
शिखर n. shikhara peak
काय m. kAya house
नाय m. nAya direction
शिर m. n. shira (sara) head
आर्थ adj. Artha respectable
आर्थ adj. Artha honorable
हला f. halA earth
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.