کیشّلو نام باستانی تفرش

کیشّلو نام باستانی تفرش
در یک کتیبۀ آشوری در ناحیه رودکها (سمت قم) از کیشّلو (جای محلول تند و گرم، محل آبگرم) و کیندائو (جای گود) و آنزاری (محل پُر آب) نام برده شده است که با تفرش (محل آبگرم)، کندج و گازران مطابقت دارند:
कीश m. kisha sun
शालु m. shAlu kind of a stringent substance
taph: hot
रस m. rasa liquid
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.