مطابقت دژهای اوراش، سیبار، ساگ بیتو و آرازیاش باستانی با ماه نشان، سعید آباد، حسن آباد سوکند و تکاب

مطابقت دژهای اوراش، سیبار، ساگ بیتو و آرازیاش باستانی با ماه نشان، سعید آباد، حسن آباد سوکند و تکاب
در لشکرکشی آشوریان به رهبری پادشاه آشوری شامشی آداد پنجم شهر بزرگ منطقۀ گیزیل بوندا (قیزیل‌ اوزن) به نام اوراش (بزرگترین و بهترین) یاد شده است که با شهر ماه نشان (مهین شن، بزرگترین محل) همخوانی دارد.
در آن سمت از دژی به نام سیبار (محل لذتبخش) یاد شده است که معنی آن یاد آور قصبۀ باستانی سعید آباد (محل فرخنده) است.
آشوریان در ادامۀ لشکرکشی به دژهای ساگ بیتو (دژ سنگی، حسن آباد سوکند) و آرازیاش (محل درختان خار دار، تکاب، تیکان تپه) رسیده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.