معنی نام کرج

معنی نام کرج
در کتب جغرافیایی جدید و قدیم نام کرج ری و کرج بودلف را در رابطه با نام رودهای مهم و ارجمند کنار آنها ذکر کرده اند. بنا براین نام این کره رودها به معنی رود سودمند و ارجمند و شهرهای کرج نام کنار آنها به معنی جایگاه دارای رود ارجمند بوده اند. واژهٔ اوستایی و سنسکریتی کَرَ (سودمند و ارجمند) گواه آن است:
कर m. kara tribute
نام کرهٔ حیوانی نیز می تواند در اساس به همین معنی باشد.
نام منطقهٔ کرارج اصفهان را در این رابطه می توان به معنی دارای ردیف زمینهای زراعتی سودمند در نظر گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.