معنی نام بندر خَمیر و کویر

معنی نام بندر خَمیر و کویر
نام بندر خَمیر استان هرمزگان با توجه به تالاب خورخوران معروف آن (در معنی تالاب گود) بر گرفته از واژهٔ خویر (هویر، گود، پایین) به نظر می رسد که با بندر اورگانا (محل پائینی) در عهد هخامنشی همخوانی دارد:
ह्वरति{ह्वृ} verb 1 hvarati[hvR] down
در این رابطه گفتنی است واژهٔ کویر نیز چنانکه بارتولد گفته است، می تواند به معنی محل گود باشد:
حروف «ه» و «خ» و «و» در فارسی به «خ» و «ک» و «م» قابل تبدیل هستند. نظیر هور= خور، خندق= کندگ، وند=مند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.