معنی نام روستای ویر

معنی نام روستای ویر
معبد داشکسن (سنگ بُر) در نزدیکی سلطانیه ترجمهٔ نام کهن ویر، روستای کنار آنجاست. این نشان می‌دهد که روستای ویر از عهد کهن مسکن سنگ بُرها بوده است:
वीरयति{वीर्} verb caus. virayati[vir] cause to break or spit.
یک سردیس از ایزد میثره در این روستا پیدا شده که مربوط به دورهٔ اشکانی است و به موزه منتقل کرده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.