معنی نام شهرهای خُتن و خجند و خوی

معنی نام شهرهای خُتن و خجند و خوی
نظر به توصیف ثروتمندی و آزادی و عدم سربازان خوب در ختن توسط مارکوپولو، نام ختن را می توان به معنی محل ثروتمند و آزاد و مستقل معنی نمود:
स्वातन्य n. svAtanya(hvatanya) independence
स्वातन्य n. svAtanya(hvatanya) freedom
نام شهرهای خجند (خو-کند) تاجیکستان و خوی (هیر) آذربایجان را هم در این رابطه می توان شهر ثروتمند گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.