معنی نام روستای غاری چراغیل آذرشهر

معنی نام روستای غاری چراغیل آذرشهر
نظر به غارهای کهن و پهلوی هم چراغیل، نام چراغیل به معنی دارندهٔ چهار آغل (غار) بوده است:
«آغل. [غ ِ / غ ُ] ۞ (اِ) جای گوسفندان و گاوان و دیگر چارپایان به شب در خانه یا کوه و بیشتر کنده ای در زیرزمین باشد. کمرا. شب گاه. شبغا. شوگاه. آغیل. شوغا. شب غاز. شب غازه. شوغار. شوغاره. شب غاو. آغول. نَغِل. نُغول. باغل. غال. آغال. غول. غوشا. غوشاد. غوشاک. کاز. زاغه. غاو. کنده. چپر. خبک. خباک. خپاک. سم. سمج. سمجه. دیل. بیکند:
برو برو که خران آمدند به آغلها
خر جوان و خر پیر و خرّ یکساله.
مولوی.» (دهخدا)
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.