اتیمولوژی سماروخ (قارچ) و قارچ

اتیمولوژی سماروخ (قارچ) و قارچ
سماروخ اشاره به رشد و بالا آمدن سریع و به یکبارگی آن دارد:
समारोकयति{समारुह्} verb caus. samArokayati[samAruh] cause to rise
समारोकयति{समारुह्} verb caus. samArokayati[samAruh] cause to mount or ascend
خود قارچ به معنی تودهٔ سمّی به نظر می رسد:
ग्राह्य n. grAhya (gara) poison
चय m. chaya heap

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.