اتیمولوژی چَپَر و چَتر

اتیمولوژی چَپَر و چَتر
واژهٔ چپر می تواند از تلخیص چُبوَر (دیوار چوبی) عاید شده باشد:
chub: wood
वार्य m. vArya wall
چَتر دقیقاً به معنی سایه بان است:
छाया f. chAyA shade
त्रायते{त्रै} verb 1 trAyate[trai] protect
छत्र n. chatra umbrella
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.