اتیمولوژی میوه

اتیمولوژی میوه
میوه بر گرفته از میو miv به معنی گوشتالو و فربه رشد کرده یا ترکیب مَیه (میو) – اَدَ (اَذَ) یعنی مایهٔ خوردنی گرانبها و گوشتالو به نظر می رسد:
मीवति{मीव्} verb mivati[miv] grow fat or corpulent.
मय maya consisting of funds
ad [-] .(vrt.) to eat.
Miva: from Middle Persian 𐭬𐭩𐭥𐭪‎ (mēwag, “fruit”), in Manichaean Middle Persian 𐫖𐫏𐫇‎ (myw /mēw/), but Parthian 𐫖𐫏𐫃𐫅‎ (mygd /miɣẟ/) and 𐫖𐫏𐫃𐫅𐫃‎ (mygdg /miɣẟag/, “fruit”).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.