اتیمولوژی محتمل زنجفیل

اتیمولوژی محتمل زنجفیل
زنجفیل (شنگویر) به لغت سنسکریت می تواند به معنی میوهٔ دارویی پای گیاه باشد:
सञ्चय m. sanchaya (zanga) stock, ankle
फल n. phala fruit
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.