معنی محتمل گشنیز و شوید

معنی محتمل گشنیز و شوید
گشنیز می تواند به معنی محصول گیاهی پرپشت باشد:
goshn: thick
nidha: plant
معنی محتمل شوید
شوید می تواند به محصول گیاهی باریک و لاغر باشد:
khshi (shi): thin
vid: product
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.