اتیمولوژی واژه های گرگ و گراز

اتیمولوژی واژه های گرگ و گراز
گُرگ (وِهرِکه) به معنی کشندهٔ و گُراز (وَراهه سنسکریت، وِهرِکه اوستایی) با توجه به واژه های اوستایی وَرِک و وَرِچ و واژهٔ سنسکریتی ویرَد (ویرَذ) به معنی دریدن و پاره کردن به معنی درنده و پاره کننده بوده است. نام ژرمنی گراز یعنی هوگ نیز به معنی پاره کننده و بُرنده است:
वृक m. vRka wolf
वृकायु adj. vRkAyu murderous
विरदति{विरद्} verb viradati[virad, viradh] rend asunder
به نظر می رسد در ایران نام وَراز (گراز) به معنی ضد و ویرانگر بیشه (وی-راز) نیز درک می‌شده است.
نام گرجی ها که در رابطه با بیژن (اُرُد اشکانی) و آرمانیان (ارمنیان) در شاهنامه به صورت گُراز ظاهر شده است، در اصل به معنی مردم سرزمین زیبا است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.