اتیمولوژی واژهٔ سیب

اتیمولوژی واژهٔ سیب
نظر به واژه های سنسکریتی سِوی (سیب) و سثوی (میوهٔ بهشتی) واژهٔ فارسی سیب بر گرفته از واژهٔ اوستایی سپی (میوهٔ پاک و درخشان) به نظر می رسد:
सेवि n. sevi apple
स्थवि m. sthavi heaven
स्थवि m. sthavi fruit
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.