اتیمولوژی محتمل ناقلا

اتیمولوژی محتمل ناقلا
ناقلا (زرنگ و حیله گر) را با نام نیکولای سنجیده اند که قانع کننده نیست. اگر جزء اول را حرف نفی نا بگیریم جزء دوم آن را با خُله (خُل، خوار) می توان سنجید. در مجموع یعنی کسی که خُل نیست و با هوش و دانا است.
اگر قلا را بر گرفته از گرای (سفله و پست، گار/گای به آذری یعنی کُند فهم) بگیریم، از ناقلا معنی با هوش و زرنگ نتیجه میشود:
गलति{गल्} verb galati[gal] fall down or off
مطابق دوستمان ایرانشید، در نواحی مرکزی ایران قلا خریدن به معنی به قیمت پایین خریدن جنس گرانبها است و طبق دوستمان خسرو فرهی به لُری میگویند: جایی که نشسته ای قلا هست:
गलू m. galU sort of gem
بر این اساس ناقلا یعنی ناگوهر (کلک باز و فریبکار، زرنگ منفی کار).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.