معنی نام شهر سخت سر (رامسر)

معنی نام شهر سخت سر (رامسر)
نظر به اینکه سخت سر، حاکم نشین و محلی مستحکم بوده است؛ لذا نام آنجا را می توان به معنی سرای نیرومند گرفت. سخت به معنی نیرومند و سر به معنی سرای و مکان:
शक्ति m. shakti power
sar (saray): house
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.