تصویر دئنای نکوروی و زشت روی

تصویر دئنای نکوروی و زشت روی
تصویر این سینی قدیمی جالب است: دئنای نکوروی (نکیر) با سگ و دئنای زشت روی گنهکاران (ما-نکوروی، منکر) با چهار دست که روی یک دستش عقرب و در دست دیگرش ماری است و با گرگ درنده اش نشان داده شده است.
عقیده بر این بوده که دئنا بلافاصله بعد از مردن شخص بر او ظاهر می‌ شود. شخص نکوکردار با دئنای نکوروی و شخص بد کردار با دئنای زشت روی استقبال می‌گردد.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.