معنی رشنواد و کشواد

معنی رشنواد و کشواد
نام رشنواد را که رهاننده و معرف و حامی داراب از کیانیان نوذری به شمار رفته از واژهٔ اوستایی رشن (راستگویی) گرفته اند. اما معنی جزء واد (وَد) آن ناگفته مانده است. این واژه در سنسکریت به معنی سخن و گفتار است و ظاهراً همین واژه است که به صورت وأد به معنی سخن گفتن به آواز بلند از طریق ایرانیان به عربی راه یافته است. واژهٔ وأد در قاموس اعلام قرآن به معنی زنده به گور کردن دختران به کار رفته و به معنی سخن و گفتار دیده نمیشود. در مجموع رشنواد به معنی راست سخن گوینده به نظر می رسد. جزء واد در نام شاهنامه ای کشواد (شیوا سخن و سخن سنج) نیز به کار رفته است:
कष m. kasha assay on
वदति{वद्} verb 1 vadati[vad] speak
वदति{वद्} verb 1 vadati[vad] express
वदति{वद्} vadati[vad] talk
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.