اتیمولوژی واژه های قلندر و قالی در اوستایی و سنسکریت

اتیمولوژی واژه های قلندر و قالی در اوستایی و سنسکریت
खर adj. khara[an] rough
धारयति{धृ} verb caus. dhArayati[dhR] wear[e.g. cloth, disguise, etc]
چون مطابق ویکشنری هم قلندر به معنی دارای لباس زبر است:
Borrowed from Persian قلندر‎ (qalandar), from Arabic قَلَنْدَر‎ (qalandar), from Classical Persian کلندر‎ (kalandar, “a rough, uncouth man”).
واژهٔ قالی نیز می تواند برگرفته از همین کلمهٔ کهَرَ (کهَلَ، کالَ) یعنی زبر و ستبر بوده باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.