معنی فرشید ورد

معنی فرشید ورد
در شاهنامه از دو فرد بد عاقبت به نام فرشیدورد نام برده شده است. نظر به سرانجام‌ بد آنان، این نام را می توان به معنی کسی گرفت که فر درخشنده از او برگشته است. در اوستا نام مشابهی به صورت فرش‌-همورد یاد شده است که آن را می توان به معنی هماورد نو گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.