اتیمولوژی واژه های ناب و نوش و نوشین و گوارا و گوهر

اتیمولوژی واژه های ناب و نوش و نوشین و گوارا و گوهر
واژهٔ ناب صورتی از واژهٔ ناف (اصلی) به نظر می رسد. اشتقاق آن به نا (حرف نفی) و آب درست نمی نماید.
واژه های نوشیدن و نوشین بر گرفته از تلخیص واژهٔ اوستایی و فارسی نی- شمیدن (نی- شویدن، پایین آشامیدن) به نظر می رسند.
به نظر می آید واژه های گوارا (گوهاراک پهلوی) و گوارش از کلمهٔ گیو-آرک (یعنی زندگی آور) اخذ شده اند.
ولی گوهر به معنی ثروت گرانبها از ریشهٔ دیگری به نظر می رسد:
गय m. gaya wealth
हारी f. hAri pearl
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.