معنی یک متن پهلوی

معنی یک متن پهلوی
«در کتابی خوانده ام از آن پارسیان به خط پهلوی که زردشت را گفتند جانور چند گونه است هم برین گونه جواب داد گفت ژیانی گویا و ژیانی گویا میرا و ژیانی میرا».
پندنامهٔ کیکاوسی
اینجا صحبت از جانداران/جانوران است. به پهلوی، ژیانی گویا (جانداران از نوع رمه)، ژیانی گویا میرا (جانداران رمه ای کشنده)، ژیانی میرا (جانوران کشنده).
ژیان کُردی به معنی زندگی هم از همین ریشهٔ ژی (زی، ژی، جی) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.