اتیمولوژی اندیشه و اندرز

اتیمولوژی اندیشه و اندرز
به نظر می رسد اندیشه از تلخیص ترکیب اوستایی هَن (همگی، رسایی) و دَئِسه (چشم انداز) و اندرز از هَن (همگی، رسایی، با هم) و دَرِس (ژرف بینی کردن) عاید شده باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.