اتیمولوژی طوطی

اتیمولوژی طوطی
به نظر می رسد نام طوطی به صورت توَتی از اوستایی و سنسکریت به معنی «انجام دهنده مانند تو» (تقلید کننده) اخذ شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.