اتیمولوژی اژدها و اژدر

اتیمولوژی اژدها و اژدر
اژدها را می توان صورتی از اژی دهاک اوستایی (گزنده و سوزانندهٔ بزرگ، مار عظیم) گرفت. ولی نظر به جزء در (درنده) در اژدر، آن به معنی درندهٔ بزرگ، مناسب تمساح خواهد بود:
अधिक adj. adhi[ka] superior, huge
दाह m. dAha burning
दाहक adj. dAhaka setting on fire
दृणाति{दॄ} verb dRNAti[dRR] tear
آتش منسوب به دهان اژدر ها در واقع اشاره به زرد رنگی داخل دهان گاندوها (تالابی ها، تمساح های بومی بلوچستان) به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.