مطابقت نام فریدون با هخامنشی (کوروش هخامنشی)

مطابقت نام فریدون با هخامنشی (کوروش هخامنشی)
نام هخامنش (دوست منش) و عنوان هخامنشی کوروش در شاهنامه با فریدون (فریتون، منسوب به دوست منش) جایگزین گردیده است. لقب اوستایی وی ثراتئونه (مربوط به رودخانه) ترجمهٔ خود نام کوروش (مرد سیلابی) است. از اینجاست که بنا به هرودوت، آستیاگ (آژدهاک خبر موسی خورنی) در رؤیایش کوروش را به سان رود سیلابی می بیند:
सखि m. sakhi (hakha) friend
मन n. mana belief
प्रीति f. priti (friti) friendship
कर्षू f. karshU (kaurush) river
स्रोतस् n. srota[s] (thrauta) river
مطابق موسی خورنی، آژدهاک (آستیاگ) در رؤیای سرنگونی خود کوروش (فریدون) و برادرانش/برادر خواندگانش کتایه (مگابرن، تیگران) و برمایه (زریادر سپیتاک) را به ترتیب شیر سوار (سمبل پارس) و پلنگ سوار و اژدها سوار می بیند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.