معنی نام آدم در زبان‌های سامی و هندوایرانی

معنی نام آدم در زبان‌های سامی و هندوایرانی
نظر به اینکه تبدیل حرف «پ» به «م» در بین النهرین باستان اتفاق می افتاده مانند لولوپی= لولومه، بنابراین نام آداپا (دانا، ادیب) نخستین انسان بابلی در تورات به آدم تبدیل شده است.
نام آدم را حتی می‌شود در ترکیب آ-دامَ در زبان‌های کهن هندوایرانی عهد هخامنشی به معنی بسیار دانا گرفت. معادل آتراهاسیس بابلی (بی نهایت دانا)، مانو هندوان (دانا)، آپکالّو (دانا) و آداپای بابلی (دانا):
धीमत् adj. dhimat (dAma) wise
धीमत् adj. dhimat (dAma) intelligent
Atrahasis (‘exceedingly wise’)
मनु adj. manu intelligent
मनु adj. manu wise
Apkallu (Akkadian) and Abgal (Sumerian:𒉣𒈨 ) are terms found in cuneiform inscriptions that in general mean either “wise” or “sage”.
“adapa” may have also been used as an epithet, meaning “wise”. (adab: wisdom, adib: wise)
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.