کودورکوکومل و کدرلاعمر نام دو تن از پادشاهان عیلامی در تورات

کودورکوکومل و کدرلاعمر نام دو تن از پادشاهان عیلامی در تورات
در کتاب تورات در مورد دو تن از شاهان عیلام چنین گفته شده است:
“کودورلامر” (کدرلاعمر) شاه عیلام به نزدیکی فلسطین حمله برد. او و متحدانش در سرزمینی به نام سدیم به هم ملحق شدند. ۱۲ سال کودورلامر را بندگی کردند و در سال سیزدهم بر وی شوریدند.در سال چهاردهم کدرولامر (کودور-لاگمر، خادم لگمر) با حاکمانی که وفادارش بودند شورشیان را در مناطق قرنین و هام شکست داد. تمام مرز و بوم اموریان که در تامارسا ساکن بودند را شکست داد.
شاه بعدی که تورات از او به سخن آورده است، شاهی به نام “کودورکوکومل” می باشد که در گذشته ای بسیار دور توانسته است میان رودانی ها را شکست داده و آنجا را غارت کند.
این اسامی که نام برده شد اسامی صحیح شاهان عیلامی نیستند و به صورت عبری شده هستند.
“تاریخ ایلام: پیرآمیه”
اسامی کدرلاعمر (کودور-لاگامر، خادم الهه لگمر) و کودورکوکومل (شاه خادم «خدای طلوع کننده= نهونته») یاد آور کوتیر نهونته (خادم ایزد نهونته) و پدرش شتروک نهونته (حکمران از جانب ایزد نهونته) از پادشاهان معروف و کشورگشای عیلامی هستند. کوتیر نهونته (خادم ایزد نهونته) معبد الهه لگمر در شوش را بازسازی کرده بود، لذا می توانست ملقب به کودور لگمر (خادم الهه لگمر، کدرلاعمر) گردد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.