پنج اصل اخلاقی علمی و کرامت والای انسانی که جامعه شناسان نتیجه گرفته اند

پنج اصل اخلاقی علمی و کرامت والای انسانی که جامعه شناسان نتیجه گرفته اند:
۱- عدالت و انصاف
۲- درک واقعیت و کشف حقیقت
۳- عشق و محبت
۴- آزادی و رهایی
۵- حرمت و حیثیت
جوامعی که اینها را مراعات و اجراء نمی کنند، انسانی و پیشرفته نیستند. قرائت سنتی متحجرانه از دین، ضد کرامت انسانی است که معتقد است:
باید چشمان را به خاطر اولیای دین بست و حق و خون و مال غیر خودی‌ها را پایمال کرد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.