مطابقت آرغش فرهادان با سورنا

مطابقت آرغش فرهادان با سورنا
در جلد اول کتاب جادهٔ ابریشم علی اکبر مظاهری، صفحۀ ۳۲۸ بدون ذکر منبع آمده است: “آرغش فرهادان که در جنگ اورفه ۵۳ قبل از میلاد بر کراسوس پیروز شد.”
این نشانگر آن است که آرغش فرهادان همان سردار سورنا (دارندهٔ شراب شادیبخش یا شخص پهلوان) است. چون نام آرغش به صورت آر-خشَ به معنی رسا نیرومند (رستم) است. در دایره المعارفها ارخش نام پدر سورنا به شمار رفته است. سورنا در معنی دارای شراب هوم مطابق هوم عابد (فرهادان/وهادان، بسیار دیندار و زاهد) است که در اوستا براندازندهٔ کرسانی (کراسوس) ذکر شده است.
نام پادشاه مخدوم سورنا یعنی اُرُد پسر گودرز در روایات ملی مطابق کتاب حبیب السیر، بیژن (زنندهٔ دشمن، فاتح) پسر گودرز آمده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.