اتیمولوژی روسپی و رُسوا

اتیمولوژی روسپی و رُسوا
روسپی و رسوای فارسی مرکب از واژه های اوستایی رو (ری، ناپاک بودن) و سپی (سپا، ولگرد و رانده شده) است. در مجموع یعنی مطرود و ولگرد ناپاک.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.