معنی گندهاره و قندهار

معنی گندهاره و قندهار
نام سرزمین باستانی گندهاره در شمال غربی هند و قندهار افغانستان را می توان به معنی دارای ثروت عالی گرفت:
गण्ड m. gaNDa excellent
हार m. hAra garland of pearls, wealth
सार adj. sAra (hAra) wealth
Khosro Farahi
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.