معنی نخیر و سداب

معنی نخیر و سداب
جناب احمدرضا قائم مقامی به این لغت ها پرداخته و چون به لغات سنسکریت مراجعه نکرده، لذا اتیمولوژی آنها را در نیافته است:
نخیر به معنی محل خالی شده برای کاشتن درخت، ترکیب نی (پایین) و خیر (خالی شده) به نظر می رسد:
नि (ni), down, down into.
किर् adj. kir (khir) pouring out
نام گیاه سداب به معنی تهیه شده با آب خوب است:
सदाप adj. sadApa provided with good water
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.