اتیمولوژی خیون و خلج

اتیمولوژی خیون و خلج
نام خیون متعلق به هونهای سفید را می توان برگرفته از خی (گراز در مازندرانی) گرفت. نام خلج (منسوبین به گراز) همچنین یاد آور واژهٔ خئل (نیش گراز) است. در تبر باستانی زرین بلخ هونهای سفید با توتم گراز نشان داده شده اند. لذا خلجها را می توان هسته مرکزی هونهای سفید، هپتالان گرفت.
نامهای هپتالان و یتاهای ایشان در منابع ایرانی و چینی کهن به معنی قوم تشکیل شده از هفت ایل به نظر می رسند.
خلج‌ها در سال‌های ۵۵۵ میلادی تحت عنوان خولِس نامیده می‌شدند که صورت رومی کهن نام خلج (منسوبین به گراز) است:
कोल m. kola hog
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.