مطابقت کاسپاتیریان و پاکتیکها با کافرها و کلاشها

مطابقت کاسپاتیریان و پاکتیکها با کافرها و کلاشها
نام کاسپاتیریان به معنی بلوریان یعنی سفیدپوشان یادآور بلور و کاپره یعنی نام نورستانیها (کافرها) هستند:
खस्फटिक m. khasphaTika aerial crystal
نامهای کلاش و پاکتی مترادف هم نامهایی بر کاپری های سیاه‌پوش به نظر می رسند:
काल adj. kAla black
ईश adj. isha owning
प्याययते{प्यै} verb caus. pyAyayate[pyai] fill up
अक्ता f. aktA night, black
نام چیترال در سنسکریت یعنی چند رنگ نقطه مقابل آنها است:
चित्रल adj. chitrala variegated
لذا نام پاکتیا به غیر از نام پشتونها (مردم ناحیهٔ پشتی) است که در خبر هرودوت تحت نام اپاریتی ها (کناری ها) یاد شده اند:
«سایر هندی‌های دگر در نزدیکی شهر کاسپاتیروس و سرزمین پکتیا در شمال، مجزا از هند زندگی می‌کنند. طرز زندگی این‌ها مانند باختری‌ها است. آن‌ها نسبت به همه‌ی هندی‌ها سلحشورتر اند. همین‌ها هستند که برای طلا فرستاده می‌شوند. زیرا این‌جا به‌سبب ریگزارهای آن آبادی کمتر دارد.»
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.