معانی محتمل نام روستاهای چیکان و چیلان شهرستان مراغه

معانی محتمل نام روستاهای چیکان و چیلان شهرستان مراغه
 
❇️ در گذشته این نامها را از چی اوستایی به معنی انباشتن و ایجاد سدّ خاکی و نیز قضاوت کردن گرفته ام. ولی احتمال دارد نام این روستاها به دلیل محل تپه های خاکی مجاور این روستاها باشند:
 
चय m. chaya mound of earth
चय m. chaya heap
 
واژه های چغا (تپه) و چغاد (به شکل تپه جمع شده) در جنوب غربی ایران نیز می توانند به شکل چیه-گاه و چیه-غاته برگرفته از این واژۀ چَیه (تپه) باشند:
 
घटा f. ghaTA collection
 
از سوی دیگر نام روستاهای چکان (چیکان) نام ایران می توانند به معنی محل چشمه (محل آب آشامیدنی فزاینده) باشند.
 
चय m. chaya amount by which each term increases
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.