افغان به معنی مردم کناری

افغان به معنی مردم کناری
ava (अव).—ind S A preposition and prefix to words; corresponding to from, down from, away.
गण m. gaNa gang
عنوان پتان افغانها در نزد هندوان را هم می توان از پئیتی اوستایی (پت، پشت) به همان معنی مردم پشتی یا از کلمهٔ پتنَ سنسکریت به معنی بیرون افتاده و کناری گرفت:
patana, (nt. adj.) (fr. patati) falling, falling out
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.