مطابقت کوه اوستایی سائیریونت با شیرکوه

مطابقت کوه اوستایی سائیریونت با شیرکوه
نام کوه اوستایی سائیریونت (دارای درندهٔ نیرومند) که در شمار کوههای زاگروس یاد شده، مطابق شیرکوه یزد/تفت به نظر می رسد:
Śṝ (शॄ).—۹ P. (śṛṇāti, śīrṇa)
۱) To tear asunder, tear to pieces;
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.