معنی محتمل ارتته

معنی محتمل ارتته
نام سرزمین ارتته می تواند به اوستایی و سنسکریت به معنی محل بازار عالی و گرانبها (آرَ-اتته) باشد:
आर्य adj. Arya (Ara): “noble”, “not ordinary”, “valuable”, “precious”, “pure”, “rich”. (perfect)
अट्ट m. aTTa: market-place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.