معانی محتمل ولتوار (یلتوار/بلتوار)

معانی محتمل ولتوار (یلتوار/بلتوار)
عنوان قدیم حاکمین بلغارهای ولگا با قرائت ولتوار (یلتوار/بلتوار/فلتوار/قلتوار) شباهتی به نام اسلاوی ولادیمیر “حاکم بزرگ” دارد. احتمالاً ایرانی زبانان خوارزم آن را به معنی یل تبار و والا تبار درک کرده و تحریف نموده اند.
اتیمولوژی واژهٔ تبار:
तुल्य adj. tuly (tuirya) of the same kind and family.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.