شباهت پرچم آشوریان به پرچم هخامنشیان

شباهت پرچم آشوریان به پرچم هخامنشیان
تصویر فروهر ایزد آشّور بر بالای نماد ایزد شمش مطابق عقاب بالای درفش هخامنشی است که سمبل اهورامزدا است و نماد خورشید درفش هخامنشی سمبل ایزد مهر است.
استاد پورداود به نقل از اوزبیوس (۳۴۰- ۲۶۳ میلادی) به نقل از فیلوس بیبلوس (۱۳۰- ۸۰ میلادی) از زبان زرتشت میگوید “اهورامزدا (خدای دانا) را سری است مانند شاهین، نخستین و جاودانی و فناناپذیر است نه از کسی تولد یافته است و… آفرینندۀ کلیۀ چیزهای نیک است”. (جلد اول یشتها، صفحه ۳۹).

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.