معنی نام درخت گَز

معنی نام درخت گَز
نظر به شور و گس بودن برگ درخت گَز، آن با توجه به واژهٔ گَس فارسی که می توانست به صورت گَز تلفظ گردد، به معنی گَس بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.