معنی نام بوسنی

معنی نام بوسنی
نام گروهی از سئوروماتها (گرامی دارندگان مار) که به همراه گروه اصلی سئوروماتها (یازیگها، مارپرستان، صربها) از شرق به بالکان رسیدند، سئوروماتهای آنتایی (کناری) نامیده شده اند. اینان مطابق بوسنی ها (مارپرستان) هستند. در سنت بوسنی مار نخستین مقدّم بر آدم ابوالبشر است:
भुजङ्ग m. bhujan[g]a snake
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.