نام اُشنویه بر گرفته از چشمهٔ آبگرم آن است

نام اُشنویه بر گرفته از چشمهٔ آبگرم آن است:
از جمله چشمه های معدنی اشنویه عبارتند از سلطان مصطفی (کانی باد)، پیر رش، باد کانی شیخ رش، کانی پولیه (آب آن از زیر شکاف سنگها می جوشد و بعد از جریان پیداکردن تبدیل به سنگهای کوچک آهکی می گردد)، کانی گراو، کانی سپی، کانی مرگور، سه کانی عین الروم و … که مردم برای علاج بیماری رماتیسم و امراض پوستی از آن‌ها استفاده می‌کنند. معروفترین آن‌ها کانی گراو (چشمهٔ آبگرم) است که در یکی از باغ‌های اطراف اشنویه قرار دارد:
उष्ण adj. ushNa warm
उष्ण adj. ushNa hot
نام باستانی اشنویه می تواند آر- ایشتی-یانا (از نواحی ماننا) باشد یعنی محل چشمهٔ آبگرم با شکوه و رسا:
अशीत adj. ashita warm
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.