مَسی نام باستانی گوجه قلعه (فناسپه)

مَسی نام باستانی گوجه قلعه (فناسپه)
چون آشوریان دژ مهم و پر احشام سمت علیای رود زرینه رود (جغتو) به سمت گیزیل بوندا (قیزیل اوزن) را با نام مسی (بزرگ) یاد کرده اند که با گوجه قلعه (قلعهٔ بزرگ) در سمت شاهین دژ همخوانی دارد. آشوریان از آنجا به گیزیل بوندا (سمت قیزیل اوزن) رفته اند:
महती f. mahati (masi) great
गुर्वी adj. f. gurvi[ja] great
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.